Porada, diagnoza tyflopedagogiczna

Kompleksowa wizyta w gabinecie tyflopedagoga obejmuje:

 • badanie i ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży, metodami dostosowanymi do możliwości ucznia, w tym preferowanego spojrzenia,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • diagnostyka procesów lateralizacji, dominacji oko-ręka-noga,
 • diagnostyka w zakresie schematu ciała, w wolnej przestrzeni oraz małej przestrzeni,
 • diagnostyka czynności samoobsługowych,
 • diagnostyka zakresu i sprawności akomodacji, męczliwości w procesie edukacyjnym,
 • badanie sprawności procesu czytania i pisania,
 • badanie wyższych funkcji wzrokowych,
 • analizę dokumentacji medycznej,
 • określenie funkcjonalnych następstw schorzeń układu wzrokowego,
 • opracowanie programu terapii w warunkach domowych i poradni,
 • dostosowanie warunków oświetleniowych, czasu pracy, materiałów edukacyjnych, pomocy optycznych i nieoptycznych niezbędnych w terapii.

Porada ortoptyczna

Kompleksowa wizyta w gabinecie ortoptycznym obejmuje:

 • badanie i ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • badanie, diagnostyka, różnicowanie zeza pozornego, ukrytego, zeza jawnego (zeza zbieżnego, zeza rozbieżnego, zeza skośnego), zeza porażennego,
 • badanie zakresu i sprawności akomodacji,
 • badanie konwergencji,
 • badanie korespondencji siatkówkowej,
 • badanie widzenia obuocznego: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji,
 • badanie wady wzroku metodą skiaskopii, światłocienia,
 • badanie dna oka i fiksacji,
 • dobór korekcji okularowej i pryzmatycznej niezbędnej w leczeniu zeza i niedowidzenia,
 • diagnostyka postrzegania, widzenia, 
 • wczesna diagnostyka zaburzeń widzenia,
 • diagnostyka lateralizacji i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • diagnostyka zaburzeń widzenia barwnego, pola widzenia opcjonalnie.

Terapia ortoptyczna

 • stymulacja widzenia oka niedowidzącego, metodami ambulatoryjnymi i gabinetowymi,
 • ćwiczenia stolikowe wspomagające prawidłową fiksację, koordynację oko-ręka,
 • ćwiczenia akomodacji,
 • ćwiczenia konwergencji,
 • ćwiczenia koordynacji oko-ręka, oko-noga,
 • ćwiczenia w zakresie małej i dużej motoryki,
 • ćwiczenia kontrolowania ustawienia oczu,
 • ćwiczenia widzenia obuocznego,
 • ćwiczenia przed i po zabiegu operacyjnym oczu,
 • ćwiczenia pacjentów po urazach w obrębie twarzoczaszki.

Uśmiech najmłodszych pacjentów
to najlepsza wizytówka!

DSCN1847smallWin